Foreldelse personskadesaker

Publisert 18.08 2016

Foreldelse innebærer at kravet helt eller delvis har falt bort. Dette er et alvorlig tema fordi erstatningskravet kan gå tapt og du lider et rettstap. I denne artikkelen skal vi se nærmere på foreldelsesregler på noen personskadeområder. Ta gjerne kontakt for en gratis advokat vurdering.

Foreldelse personskadesaker

I personskadesaker kan krav om erstatning foreldes dersom man ikke avbryter foreldelsen. Retten til erstatning ved personskade kan således være bortfalt. Avbrytelse av foreldelse kan gjøres på flere måter og det er viktig at skadelidte er oppmerksom på dette.

Ved vurdering av foreldelse i personskadesaker er det tre sentrale forhold man må vurdere.

  1. fristens utgangspunkt - når begynner fristen å løpe?
  2. fristens lengde - hvor lang er fristen?
  3. avbrytelse av fristen - hva gjør man for for å avbryte fristen?

Denne måten å vurdere foreldelse på gjelder generelt for alle typer krav. I personskadesaker gjelder det ulike regler for foreldelse avhengig av hvilke type personskade det er snakk om. Vi tilbyr gratis advokat vurdering av sak om du ønsker en vurdering av om ditt krav er foreldet.

Når begynner foreldelsesfristen å løpe i personskadesaker?

Som regel må skadelidte ha hatt kunnskap om at det foreligger en skade som har ledet til et økonomisk tap og/eller varig medisinsk invaliditet, samt kunnskap om den ansvarlige. Skadelidte har således en viss undersøkelsesplikt.

Foreldelse av krav ved trafikkskadeerstatning

Foreldelse ved trafikkskadeerstaning reguleres av foreldelsesloven og forsikringsavtaleloven. Krav om trafikkskadeerstatning foreldes etter tre år. Fristen begynner fra det tidspunktet skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Dersom kravet er meldt til forsikringsselskapet før fristen er utløpt er det en særregel om at selskapet plikter å varsle skadelidte hvis selskapet vil påberope foreldelse. Foreldelse vil evt. først inntre tidligst 6 måneder etter varselet.

Foreldelse voldsoffererstatning

Ved voldsofferstatning må søknaden være fremsatt for kontoret for voldsofferstatning før erstatningskravet mot gjerningspersonen er foreldet. Krav om voldsoffererstatning foreldes etter 3 år. Fristen begynner fra det tidspunktet man fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige.

Foreldelse av krav ved pasientskadeerstatning

Foreldelse av krav ved pasientskadeerstatning reguleres av foreldelsesloven. Hovedregelen er at krav foreldes etter 3 år. Fristen begynner å løpe det tidspunktet skadelidte hadde nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Fristen avbrytes ved at kravet meldes til NPE. Vær klar over at dette ikke avbryter eventuelle krav mot andre enn NPE.

Foreldelse av krav ved yrkesskadeerstatning

Foreldelse av krav ved yrkesskadeerstatning reguleres av yrkesskadeforsikringsloven. Hovedregelen er at krav foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe fra utløpet av det kalenderår da arbeidstaker fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet. Dersom kravet er meldt til forsikringsselskapet før fristen er utløpt er det en særregel om at selskapet plikter å varsle skadelidte hvis selskapet vil påberope foreldelse. Foreldelse vil evt. først inntre tidligst 6 måneder etter varselet.

For å få godkjent yrkesskaden hos NAV har man i utgangspunktet 1 år på å melde skaden. 

Hvordan avbryter man foreldelse i personskadesaker?

Som regel avbrytes foreldelses ved at det settes i verk rettslige skritt som forliksklage eller stevning. I praksis kan man også bli enige med forsikringsselskapet om at det ikke skal påberopes foreldelse mens saken fortsatt er under behandling.

Fått avslag på erstatning grunnet foreldelse? - kontakt advokat

Advokatvurdering har personskadeadvokater som har solid erfaring og høy faglig kompetanse. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis advokat vurdering sak eller en uforpliktende telefonsamtale. Vi synes det er trivelig å bli kontaktet uansett.

Send oss en henvendelse