Bolig- og eiendomsrett

Har du en eiendomstvist og lurer på dine rettigheter? eller kanskje har du behov for en profesjonell gjennomgang av saken? Advokatvurdering.no har eiendomsadvokater som har høy faglig kompetanse i bolig- og eiendomsrett. Våre eiendomsadvokater arbeider med et vidt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger. Ta gjerne kontakt for en gratis advokat vurdering av saken eller en uforpliktende telefonsamtale med en eiendomsadvokat. Vi synes det er trivelig å bli kontaktet uansett. 

Eiendomsadvokat - fagområder

Eiendomsretten er et viktig rettsområde. For mange er bolig og eiendom den viktigste økonomiske investeringen man gjør i livet. Våre eiendomsadvokater arbeider med mange eiendomsrettslige problemstillinger. Nedenfor finner du eksempler på rettsområder våre eiendomsadvokater arbeider med.:

 • Nabotvister - herunder ulovlig felling av tre, grenser, urimelige nabotiltak mv)
 • Eiendomsgrenser - tvister om tomtegrenser mv.
 • Eierskiftesaker - Herunder saker som går under avhendingsloven. Mangelskrav mot selger / forsikringsselskap.
 • Hevd - erverve rett til bruk eller eiendomsrett til ting eller eiendom som tilhørere en annen
 • Bygge-/ og entreprisesaker
 • Ekspropriasjon
 • Husleierett
 • Tvister i forbindelse tomtefesteloven
 • Tredjemannsrett
 • Bustadsoppføringsloven - tvister i forbindelse oppføring av ny bolig
 • Byggetillatelser

Rettshjelpsdekning - Eiendomsadvokat

I de fleste eiendomssaker kan du ha krav på rettshjelpsdekning. Dette gjelder dersom du har innboforsikring eller hus -/ hytteforsikring. Advokatvurdering sørger alltid for å sjekke opp om du har rettshjelpsdekning som kan komme til anvendelse. Dersom du har krav på rettshjelpsdekning dekker forsikringsselskapet hele 80 % av dine advokatkostnader opp mot vanligvis kr. 80.000 eller kr. 100.000. Du må imidlertid dekke en grunnegenandel på vanligvis kr. 3000 til kr. 4000 i tillegg til 20 % av det overskytende.

Hvorfor bør jeg kontakte eiendomsadvokat i en eindomstvist?

En eiendomsadvokat er spesialist i eiendomssaker. Det reiser særskilte problemstillinger i eiendomssaker og det er viktig at advokaten har nødvendig kunnskap om rettsområdet. En eiendomsadvokat vil rask kunne avdekke om du har en sak å gå videre med eller om du er i en posisjon der det er viktig å komme frem til en god løsning med motparten. I enkelte eiendomssaker er det viktig med sakkyndig bistand og sikring av bevis. Det er forskjell på å ha rett og få rett.

Eiendomsadvokat - nyttige linker og nettsider i eiendomssaker

Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon og tinglyser fast eiendom og andeler i borettslag. De drifter også det nasjonale eiendomsregisteret. Her kan man f.eks. bestille grunnboksutskrift, tinglyse et eierskifte eller rettighet.

På hjemmesiden til de fleste kommuner er det en byggeseksjon / avdeling som gir god veiledning i byggesaker. For eksempel plan og bygnignsetaten i oslo. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. Her finner man mye nyttig fagstoff og linker.

Eierskiftesaker - avhendingsloven

De fleste som selger bolig har tegnet eierskifteforsikring. Dersom du som kjøper avdekker feil eller mangler ved boligen kan du fremsette krav mot eierskifteselskapet. Som kjøper har du en rekke rettigheter. Dersom det foreligger en mangel i henhold til loven har du krav på bl.a. avhjelp, prisavslag eller erstatning. I de mer alvorlige tilfellene kan du ha krav på heving av kjøpet. Forsikringsselskapet er en ressurssterk motpart og vår anbefaling er at du tar kontakt med en eiendomsadvokat. Uansett vil du kunne få en gratis advokat vurdering av saken slik at du kan få en vurdering av hvor sterk saken din er i forhold regelverket.

Eiendomstvist - kontakt eiendomsadvokat

Våre eiendomsadvokater fokuserer på gode løsninger for våre klienter og er dyktige forhandlere. I noen saker er det nødvendig med domstolsbehandling og eiendomsadvokaten sørger for at saken gjennomføres med høy juridisk presisjon, kvalitet og profesjonalitet.

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis advokat vurdering av saken eller kontakt oss på telefon for en uforpliktende telefonsamtale. Vi synes det er trivelig å bli kontaktet uansett.

 

Send oss en henvendelse