Loss of license

Det er mange yrker som krever at man til enhver tid har gyldig helseattest. Ved varig tap av helseattesten kan man ha krav på forsikringsutbetaling under loss of license forsikringen. Har du mottatt avslag på loss of license? Ta gjerne kontakt med oss for en gratis vurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale med advokat.

Loss of license – avslag forsikringsutbetaling

I mange yrker stilles det krav om at man har gyldig helseattest. Dette gjelder for eksempel:

  • Loss of license for sjømenn
  • Loss of license for piloter og kabinansatte
  • Loss of license for dykkere
  • Loss of license for offshore arbeidere

Uten helseattest vil man således ikke kunne utøve yrket sitt og det betyr at man få finne seg en annen type arbeid. For mange vil dette medføre en omstillingsperiode og kanskje går man ned i lønn. De fleste arbeidsgivere tegner derfor loss of license for sine ansatte.

I de fleste loss of license produkter er det et krav om at helseattesten er varig tapt. Dvs. at du ikke vil få helseattesten tilbake. Her kan det ofte være diskusjoner med forsikringsselskapet om hvorvidt udyktighetserklæringen må anses som varig.

Forsikringsselskapet avslår forsikringsutbetaling under loss of license forsikring

Et avslag på loss of license forsikring vil for mange oppleves som svært tungt og belastende. Har du fått avslag på forsikringsutbetaling under loss of license bør du la en advokat se nærmere på saken din. En forsikringsadvokat hos advokatvurdering vil fort avdekke sakens kjernepunkter og vil kunne gi deg en tilbakemelding om du har en sak å gå videre.

Vær klar over at ved avslag på loss of license forsikring har du en klagefrist på 6 måneder fra du fikk skriftlig melding om avslaget. Dersom denne fristen oversittes kan du tape retten til å gå videre med saken. Klagefristen praktiseres meget strengt. Fristen avbrytes ved klage til finansklagenemnda eller dersom det anlegges sak for domstolene.

Utmåling av erstatning ved loss of license

Det er viktig å se hen til forsikringsbeviset og vilkårenes bestemmelser når en skal ta stilling hvor mye sikrede skal få utbetalt under forsikringen. Mange loss of license forsikringer legger opp til en gradering eller utmåling på bakgrunn av alder og fartstid.

Rettshjelpsdekning ved loss of license

Ved avslag på loss of license forsikring foreligger det en tvist med forsikringsselskapet. Gjennom dine forsikringer kan du ha krav på rettshjelpsdekning, som er en ordning der forsikringsselskapet dekker en vesentlig del av dine advokatutgifter.

Les nærmere om "rettshjelpsforsikring"

Les nærmere om "fri rettshjelp"

mottatt avslag på Loss of license forsikring? – ta kontakt med forsikringsadvokat

Advokatvurdering har arbeidet med loss of license i mange år og har betydelig kompetanse på området. Vi har advokater som er spesialister i forsikringsrett. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en gratis vurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale med advokat. For oss er det trivelig å bli kontaktet uansett.

Send oss en henvendelse