Erstatning ved yrkesskade

Dersom du har blitt utsatt for arbeidsulykke eller yrkessykdom på arbeidsplassen kan du ha krav på yrkesskadeerstatning fra forsikringsselskapet og særytelser fra NAV. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis vurdering av om du har en yrkesskadesak. 

Erstatning ved yrkesskade

Yrkesskade omfatter både arbeidsulykker og yrkessykdom. I Norge er alle arbeidsgivere pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Erstatningsansvaret er objektiv og retten til erstatning er ikke betinget av skyld. Dvs. at det ikke er krav om at arbeidsgiveren eller andre kan bebreides. Dersom du er påført personskade ved en yrkesskade har du krav på erstatning fra yrkesskadeforsikringsselskapet og rett til menerstatning fra NAV. I lovgivningen er ulykke og sykdom likestilt.

For å ha rett til erstatning ved yrkesskade må skaden ha skjedd i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

Erstatning som følge av arbeidsulykker

Det er fort gjort å skade seg på jobb. Arbeidsulykker forekommer ofte og som regel går det bra med den ansatte. Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid, jfr. ftrl. § 13-3.

Typiske eksempler på arbeidsulykker er:

 • Skader ved lasting av varer og utstyr
 • Fallskader
 • Sammenstøt med gjenstander, utstyr, kjøretøy og andre ting
 • Klemskader

Både fysiske og psykiske skadefølger dekkes av yrkesskadebegrepet.

Erstatning som følge av yrkessykdom

Det følger av yrkesskadeforsikringsloven § 11 b) at skade og sykdom i medhold av folketrygdloven§ 13-4 er likestilt med yrkesskade. Ved forskrift av 11. mars 1997 er det listet opp hvilke sykdommer som godkjennes som yrkessykdom. I praksis betegnes disse gjerne som listesykdommer.  Eksempler på yrkessykdommer som godkjennes er:

 • Sykdommer som skyldes forgiftning og kjemisk påvirkning
 • Allergiske og idiosynkratiske hudsykdommer
 • Allergiske og idiosynkratiske lungesykdommer
 • Stråleskader
 • Hørselskader
 • Lungesykdommer som skyldes finfordelte stoffer
 • Vibrasjonsbetingende sykdommer i armer og hender
 • Sykdommer som skyldes endring i barometertrykket
 • Sykdommer som skyldes smitte
 • Sykdommer som skyldes yrkesrelatert vaksinasjon

Annen skade og sykdom som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

Hvor og hvem skal jeg melde fra om yrkesskaden til?

Det er viktig at man melder fra som yrkesskaden så snart som mulig. Både regler om meldefrist og foreldelse, kan komme til anvendelse dersom du venter for lenge. Du risikerer å miste retten til å kreve erstatning helt eller delvis. Erstatning ved yrkesskade skal meldes til både NAV og forsikringsselskapet. Ønsker du hjelp til å melde fra om yrkesskaden kan du gjerne ta kontakt med oss. Vi bistår deg helt gratis.

ERSTATNINGSUTMÅLING VED YRKESSKADE

Erstatning ved yrkesskade utmåles etter Lov om yrkesskadeforsikring med tilhørende forskrifter. Du har som regel krav på å få dekket:

 • inntektstap
 • merutgifter - rimelig og nødvendige utgifter som følge av yrkesskaden
 • tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet
 • menerstatning - tapt livsutfoldelse

Utmåling av fremtidstapet ved yrkesskadeskade er standardisert.

ADVOKATUTGIFTER VED YRKESSKADE

Har du blitt påført personskade ved yrkesskade har du krav på å få dekket advokatutgifter.  Det vil si at forsikringsselskapet dekker dine kostnader til advokatbistand. Forsikringsselskapet kjenner til dette og det er vanlig at selskapet dekker rimelig og nødvendige utgifter til juridisk bistand. 

Utsatt for yrkesskade? - Ta kontakt med advokat

Advokatvurdering har advokater som er spesialister til å håndtere yrkesskadeoppgjør. Våre klienter oppnår nesten uten unntak høyere erstatning og vi kan yrkesskade. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering av saken eller en hyggelig og uforpliktende telefonsamtale med advokat.

Send oss en henvendelse