Loss of license for sjømenn

Sjømenn kan ha krav på forsikringsutbetaling ved varig tap av helseattesten. De fleste arbeidsgivere har tegnet loss of license forsikring for sjømenn. Hva gjør man hvis man mottar avslag under loss of license forsikringen? Hvilke rettigheter har jeg og hvordan klager jeg på forsikringen?

Tap av helseattest for sjømenn

Enhver som har sitt arbeid på norsk skip skal som hovedregel ha gyldig helseerklæring utstedt fra sjømannslege. Erklæring fra sjømannslege betyr at personen er helsemessig skikket til å gjøre tjeneste om bord. For mange sjømenn er helseattesten selve grunnlaget for yrkesutøvelsen. Ved tap av helseattesten mister sjømenn muligheten til å ta arbeid om bord i skip og det medfører at man må omskolerer seg og finne arbeid på land. For mange vil dette medføre en stor forandring. I omstillingsfasen vil en forsikringsutbetaling under loss of license forsikring komme godt med.

Vilkåret for forsikringsutbetaling under loss of license forsikring for sjømenn er at helseattesten er varig tapt som følge av sykdom eller skade. Ved utmåling av forsikringsutbetalingen tar man hensyn til fartstid og alder.

Loss of license for sjømenn – Mottatt avslag på forsikringen, hva gjør jeg nå?

Det dreier seg ofte om større forsikringsutbetalinger. I loss of license saker reises en rekke problemstillinger både faktisk og juridisk som er vanskelig å håndtere. Vår anbefaling er at du kontakter advokat som kan gjennomgå saken din. Advokater har de nødvendige forutsetninger for å ta stilling til om du har en sak å gå videre med.

Klagefristen ved avslag på forsikringen er 6 måneder. Denne fristen praktiseres meget strengt i praksis og du risikerer å miste retten til erstatning dersom fristen oversittes. Klagefristen avbrytes ved at du klager til finansklagenemnda eller anlegger sak for domstolene. En klage til forsikringsselskapet avbryter ikke fristen.

Rettshjelpsdekning

Visste du at du kan ha krav på rettshjelpsdekning ved avslag på loss of license forsikring? Dette er en rettshjelpsordning du har gjennom dine forsikringer. Har du rettshjelpsdekning vil forsikringsselskapet betale en vesentlig del av dine advokatkostnader.

Les nærmere om "rettshjelpsforsikring"

Les nærmere om "fri rettshjelp"

Ta kontakt med advokat – Loss of license for sjømenn

Advokatvurdering har betydelig erfaring og faglig kompetanse i loss of license saker. Vi arbeider med alle typer problemstillinger under loss of license forsikringer og kjenner dette forsikringsproduktet meget godt. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis vurdering av saken fra advokat eller en uforpliktende telefonsamtale. For oss er det trivelig å bli kontaktet uansett. Du får en rask tilbakemelding, vanligvis samme dag.

Send oss en henvendelse