Avslag på ulykkesforsikring

Avslag på ulykkesforsikring? En ulykkesforsikring gir økonomisk kompensasjon dersom du blir utsatt for personskade som følge av en ulykke. Forsikringen dekker vanligvis varig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter. Ta gjerne kontakt med oss for gratis advokat vurdering av saken.

Hva er ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikring gir økonomisk kompensasjon dersom du blir utsatt for personskade som følge av en ulykke. De fleste ulykkesforsikringer dekker som regel:

  • Varig medisinsk invaliditet - Forsikringen gir en erstatning ved varig medisinsk invaliditet. Det vil si at du får nedsatt funksjonsevne, som følge av ulykke. Du tegner som regel en forsikringssum som utbetales forholdsmessig i forhold til invaliditetsgraden
  • Behandlingsutgifter - Dette gjelder utgifter du har hatt til behandling hos lege, medisiner, transport utgifter mv.
  • Erstatning ved død – Dersom du dør som følge av ulykken vil dine etterlatte få erstatning

Dekningen varierer fra forsikringsselskapet til forsikringsselskap. De nevnte dekningene er imidlertid det som kjennetegner ulykkesforsikringer.

Ulykkesbegrepet i forsikring

Vær oppmerksom på at ulykkesbegrepet i forsikring ikke dekker alle typer ulykker. Forsikringsvilkårene opererer med en egen definisjon av ulykkesbegrepet. Det den vanlige mannen i gata oppfatter som ulykke, samsvarer ikke nødvendigvis med hva forsikringsselskapet anser som ulykke etter vilkårenes bestemmelser. Det er flere tvister som nettopp omhandler dette temaet. Har du fått avslag på ulykkesforsikringen? På grunn av at forsikringsselskapet mener at ulykken ikke er en ulykke etter vilkårenes bestemmelser? Ta gjerne kontakt med oss for en gratis gjennomgang av saken fra advokat.

Klagefrist og meldefrist i ulykkesforsikring

Avslår forsikringsselskapet forsikringskravet ditt under ulykkesforsikringen helt eller delvis har du 6 måneder på å klage, jfr. forsikringsavtaleloven § 18-5. Fristen avbrytes ved klage til finansklagenemnda eller ved at du anlegger sak for domstolene. I ulykkesforsikringer har du 1 år på å melde fra om kravet etter at du fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

Rettshjelpsdekning

Ved avslag på ulykkesforsikring kan du ha krav på rettshjelpdekning. En vesentlig del av dine advokatutgifter vil være dekket under rettshjelpsdekningen.

Les mer om dette i artikkelen om "rettshjelpsforsikring"

Advokat ved avslag på ulykkesforsikring

Advokater i advokatvurdering har omfattende erfaring og kompetanse med ulykkesforsikringer. Advokater som jobber med dette feltet er spesialister i forsikringsrett og personforsikringer. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis vurdering av saken eller en uforpliktende telefonsamtale. Vi bistår klienter over hele landet. For oss er det trivelige å bli kontaktet uansett.

Send oss en henvendelse