Erstatning ved personskade

Har du vært involvert i en ulykke og blitt påført personskade kan du krav om erstatning mot forsikringsselskap eller skadevolder. Har du lidt et økonomisk tap som følge av skaden er det noe du kan kreve erstatning for. Denne artikkelen tar for seg sentrale erstatningsposter ved utmåling av erstatning etter alminnelig erstatningsrett. Ta gjerne kontakt for en gratis advokat vurdering av saken.

Erstatning for inntektstap

Erstatning for inntektstap skal kompensere det økonomiske tapet du lider som følge av at din generelle eller yrkesmessige ervervsevne helt eller delvis er bortfalt. Erstatningen skal være et supplement til offentlige ytelser. I det første skadeåret får du som regel dekket inntektstapet gjennom sykepenger fra NAV og arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden). Inntektstapet det første skadeåret er mest aktuelt for de som tjener over 6 G da NAV ikke dekker sykepengegrunnlag utover 6 G. Erstatningen dekker da det overskytende. Selv man tjener under 6 G kan man likevel ha lidt et inntektstap. Dette kan være knyttet til overtidsarbeid, bonus, vaktordninger, turnus mv.

Erstatning for inntektstap skal dekke lidt inntektstap og fremtidig inntektstap. Med lidt inntektstap sikter vi til det økonomiske tapet du har i arbeidsinntekt fra skadedato til erstatningsutmålingen finner sted. Fremtidig inntektstap er tap av inntekt fra utmålingstidspunktet til forventet pensjonsalder. Ved beregning av inntektstapet skal man sammenligne skadelidtes inntektsforhold før og etter skaden. Det er nettometoden som anvendes.  Dette gjelder for både lidt og fremtidig inntektstap. Selv om de samme prinsipper anvendes er det en rekke hensyn man må ta ved utmåling av det fremtidige inntektstapet slik som skatt, kapitalisering mv osv.

Erstatning for merutgifter

Det er merutgiftene som skal erstattes. Utgifter som dekkes av det offentlige går til fradrag i erstatningen, da skadelidte som følge av innretningsplikten plikter å søke offentlige ytelser.

Selv om du kan påvise at en utgift er en følge av skaden, er dette ikke ensbetydende med at utgiften har erstatningsrettslig vern. Det må dreie seg om rimelige og nødvendige utgifter som følge av skaden. Utgiftene bør dokumenteres. Dersom du ikke har dokumentasjon, må du på annen måte sannsynliggjøre at utgiftene faktisk er påført.

Typiske utgifter det kan være aktuelt å kreve erstatning for er behandlingsutgifter (medisin, konsultasjon mv), transportutgifter, utvidet pleie og omsorgsbehov, tilpasning/ ombygging av bolig, utstyr og hjelpetiltak mv.

De samme utgiftene vil vanligvis også påløpe i fremtiden. Det skal derfor også utmåles erstatning for fremtidige utgifter. I beregningen må man ta hensyn til at visse utgifter begrenses til en kortere periode, mens andre utgifter vil løpe frem til statistisk levealder. Erstatningen utmåles i et engangsbeløp. Det må derfor foretas en kapitalisering.

Hjemmearbeidserstatning - Erstatning for tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet

Har du fått nedsatt evne til å utføre arbeid i hjemme kan du kreve erstatning for dette. I prinsippet er dette et ervervstap, men erstattes som en utgiftspost. Det er nødvendige og rimelige utgifter som skal erstattes, og man foretar en individuell og konkret vurdering. Typiske poster som faller inn under hjemmearbeidserstatningen er tradisjonelt husarbeid, pass og stell av barn (bl.a. hjelp til lekser og lek), ytre og innvendig vedlikehold av egen bolig, hagearbeid mv. Som andre poster skilles det mellom lidt og fremtidig tap.

Erstatning for menerstatning

Menerstatning er en dekning for ikke-økonomisk tap. Erstatningen er standardisert. Når en persons muligheter for fysisk utfoldelse blir begrenset som følge av en skade, kan en økonomisk kompensasjon for dette gi skadelidte muligheter til å kjøpe andre opplevelser som kan øke livskvaliteten og erstatte noe av det tapte. Vi sier gjerne at det er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Hjemmelen er skadeerstatningsloven § 3-2. Du kan få menerstatning også for psykiske skader.

For å ha rett til menerstatning er det et vilkår om at den varige medisinske invaliditeten er på minst 15 %. I praksis blir invaliditetsgraden som regel fastsatt av en spesialist som avgir en spesialisterklæring.

Erstatning for forsørgertap

Dersom skadelidte som følge av den skadevoldende handling dør har etterlatte rett til erstatning for forsørgertap. Etterlatte har da krav på å få dekket sitt fulle tap. Ved beregningen tar man hensyn til både avdødes bidrag i form arbeid og omsorg i hjemmet og pengebidrag. Har avdøde ingen barn eller ektefelle blir det som regel ikke utmålt noe forsørgertapserstatning, da det er et vilkår om at avdøde helt eller delvis faktisk forsørget vedkommende som mener å ha rett til forsørgertapserstatning. Foreldre har som regel ikke krav på forsørgertapserstatning. Derimot kan man ha krav på oppreisning.

Oppreisningserstatning – erstatning for tort og svie

Oppreisning er en form for erstatning for tort og svie. Det er et ikke-økonomisk tap. Dvs. at du ikke trenger å påvise at du har lidt et økonomisk tap for å kreve oppreisning. Hjemmelen for oppreisning er skadeerstatningsloven § 3-5. Det er et vilkår om at skadevolder opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. I personskadesaker kan oppreisning være aktuelt i trafikkskader og for fornærmede i straffesaker og voldssaker.

Standardisert erstatning for barn

Stortinget har bestemt at deler av erstatningen for barn under 16 skal være standardisert. Bakgrunnen for en slik standardisering av erstatningen er at erstatningsoppgjøret blir enklere, og at barn under 16 år skal ha samme erstatning uavhengig av bosted, sosiale forhold osv. Standarderstatningen omfatter postene menerstatning og tap i fremtidig inntekt. Ved 100 % varig medisinsk ufør har barnet krav på 40 G. Dersom den medisinske uførheten er mindre reduseres erstatningen forholdsmessig. Dersom medisinsk invaliditet er på 50 % blir for eksempel erstatningen på 50 % av 40 G. Det er grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet som er avgjørende for beregningen av erstatningen. For medisinsk invaliditet under 15 % gis det ikke standardisert erstatning.

Erstatning for advokatutgifter  

Advokatutgifter rubriseres under erstatningsposten merutgifter. Dersom skadevolder har erkjent ansvaret har som hovedregel krav på å få dekket rimelig og nødvendig utgifter til advokatbistand. Dette kjenner forsikringsselskapene til og det er vanlig praksis at de dekker advokatutgifter.

Erstatning ved personskade – ta kontakt med advokat

Advokatvurdering har advokater som er spesialister i personskadesaker. Vi kan personskade og kan ivareta dine interesser gjennom hele prosessen. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis vurdering av sak. Ønsker du en uforpliktende telefonsamtale med advokat kan du gjerne legge igjen ditt telefonnummer så tar en av våre advokater kontakt, vanligvis på samme dag.

 

Send oss en henvendelse