Samboeroppgjør - det økonomiske oppgjøret mellom samboere

Når partene skal flytte fra hverandre etter samlivsbrudd oppstår det en rekke familierettslige spørsmål. Ved samboeroppgjør oppstår spørsmålet hvordan man skal fordele verdier og eiendeler. Kan man ha krav på sameieandel eller vederlagskrav fra den andre samboeren? Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering av saken. 

Oppgjør mellom samboere ved samlivsbrudd – hver tar sitt

Det finnes ingen lovregler om deling av formuen mellom samboere ved samlivsbrudd. Det økonomiske oppgjøret bestemmes av alminnelige formuerettslige regler. Eiendomsretten blir i utgangspunktet avgjørende for samboeroppgjøret. Hovedregelen ved samboeroppgjør er klar. Hver av samboerne beholder sine eiendeler og sin gjeld. Det skjer i realiteten ingen deling.

Samboeroppgjør - utfordringen

Når man lever i et samliv kan det være helt tilfeldig hvem eiendeler og gjeld registreres på. Vi støter stadig på samboere som verken har avtaler om hvem eiendelene tilhører eller hvem som er ansvarlig for gjeld. Utfordringen ved samboeroppgjør er å klarlegge hvem av samboerne som eier de enkelte eiendelene og om de er i sameie eller eneeie. Videre må ansvarsforholdet innad for gjelden kartlegges.

Vederlagskrav ved samboeroppgjør

De fleste samboere lever i et økonomisk fellesskap og da har man ikke alltid oversikt over hvem som har bidratt med hva. Hovedregelen om at hver tar sitt kan i noen tilfeller føre til urimelige resultater. Det følger av høyesterettspraksis at ved samboeroppgjør kan man ha vederlagskrav basert på alminnelige berikelses – og restitusjonsprinsipper og på rimelighetsbetraktninger. En samboer som oppnår en økonomisk fordel ved andres arbeid eller bidrag kan ha plikt til å restituere berikelsen. Vi kan tenkte oss et samboerpar hvor mannen flytter inn i boligen til kvinnen. Han bidrar med sine egne midler til oppussing og renovering av kjeller og bad, og utfører betydelig arbeid på boligen. Ved samlivsbrudd flere år senere sitter kvinnen igjen med en bolig som har steget i verdi grunnet mannens bidrag. I et slikt tilfelle kan det være rimelig at mannen får tilkjent et vederlagskrav for investeringen sin.

samboeroppgjør - Rett til å overta felles bolig og innbo 

Ved samlivsbrudd mellom samboere oppstår spørsmålet om hvem som skal fortsette å bo i det som tidligere var familiens felles hjem. Har samboerne barn kan det være rimelig at den ene parten gis anledning til å overta bolig og innbo selv om han/hun ikke eier det. Etter husstandsfellesskapsloven kan en samboer på nærmere angitte vilkår ha rett til å overta bolig og innbo mot å betale omsetningsverdien. Det skal imidlertid betales full markedspris.

Advokat ved samboeroppgjør? - Ta kontakt med familieadvokat

Advokatvurdering bistår samboere med samboeroppgjør. I noen saker kan du ha krav på "fri rettshjelp". Vi tilbyr "gratis vurdering av sak" eller uforpliktende telefonsamtale med advokat. Våre advokater har høy faglig kompetanse og har betydelig erfaring med samboeroppgjør. Ta gjerne kontakt med oss. Vi synes det er trivelig å bli kontaktet uansett.

Send oss en henvendelse