Erstatningsrett

Advokatene i advokatvurdering har solide kunnskaper innenfor erstatningsrett. Våre erstatningsadvokater har lang erfaring med å tilby juridisk bistand i erstatningssaker. Advokatene hos oss gir rådgivning og advokatvurdering i alle typer problemstillinger innenfor erstatningsretten. Ta gjerne kontakt med oss. Vi er landsdekkende og tilbyr gratis vurdering av sak. Vi legger stor vekt på høy juridisk presisjon, kvalitet og effektivitet, uten å miste det menneskelige aspektet.  

Vilkårene for å kreve erstatning

I norsk alminnelig erstatningsrett må tre grunnvilkår være oppfylt for at erstatningen skal inntre. Det må for det første foreligge et ansvarsgrunnlag. Det betyr at det må være en hjemmel eller et rettslig grunnlag som kan pålegge skadevolder et erstatningsansvar. I norsk erstatningsrett er det ulovfestede culpansvaret det vanligste ansvarsgrunnlaget. Culpansvaret omfatter tilfeller der skadevolder med vitende og vilje har påført skaden (forsett) eller der skaden skyldes at skadevolder har opptrådt klanderverdig (uaktsomt).

For det andre må det foreligge en adekvat årsaksakssammenheng. Den uaktsomme eller fortsettlige handlingen må være årsak til skaden som i tillegg må fremstå som en adekvat eller påregnelig følge av handlingen.

Det siste grunnvilkåret er at det må foreligge et økonomisk tap. Ved utmåling av det økonomiske tapet er utgangspunktet at skadelidte skal stilles i samme situasjon som han var i før skaden inntraff. 

Erstatningsadvokat - fagområder

Våre erstatningsadvokater arbeider med et vidt spekter av problemstillinger og saker innenfor erstatningsretten. Vi arbeider blant annet med:

  • Erstatning ved personskade
  • Trafikkskadeerstatning
  • Pasientskadeerstatning
  • Yrkesskadeerstatning
  • Voldsoffererstatning
  • Bedriftsansvar - profesjonsansvar for yrkesutøvere
  • Arbeidsgiveransvar
  • Miljøforurensning
  • Erstatning ved ærekrenkelse og injurier

Lista viser bare et lite utvalg av områder vi arbeider med. Ta gjerne kontakt selv om du ikke finner ditt område. Vi tilbyr gratis advokat vurdering av sak.

Erstatningssak - Erstatningsadvokatens rolle

En erstatningssak kan vare i mange år. Den første fasen i en erstatningssak omhandler ansvarsgrunnlaget. Dersom det ikke foreligger ansvarsgrunnlag blir det heller ikke aktuelt med erstatningsutmåling. I mange saker er det nettopp ansvarsgrunnlag som utgjør sakens kjerne. Det er særlig i saker det det pårobes et skyldansvar (culpa). I noen saker kan man rask fastlå at det foreligger et ansvarsgrunnlag. Dette gjelder for eksempel ved trafikkskader der et motorkjørtøy har et objektivt ansvar for skader den påfører person og ting. Motorkjøretøyets ansvarsselskap er ansvarlig uvhengig om det kan påvises skyld hos skadevolder. 

Dersom det foreligger ansvarsgrunnlag går man vanligvis over til utmålingsfasen. Nå skal erstatningsomfanget kartlegges og utmåles. Selv om det foreligger ansvarsgrunnlag kan partene være uenig om erstatningsomfanget eller om det i hele tatt skal ytes erstatning.

Både ved ansvarsgrunnlaget og erstatningsutmåling møter man på problemstillinger om adekvans og årsakssammenheng. Kravet om adekvat årsakssammenheng henger som en rød tråd gjennom hele saken.

Erstatningsadvokatens rolle er å ivareta klientens interesser gjemmom hele prosessen. Ta kontakt med en erstatningsadvokat dersom du ønsker å vite mer om gangen i en erstatningssak eller en gratis advokatvurdering av saken. 

Rettshjelpsdekning - erstatningsadvokat

I de fleste erstatningssaker kan du ha krav på rettshjelpsdekning.  Advokatvurdering sørger alltid for å sjekke opp om du har rettshjelpsdekning som kan komme til anvendelse. I yrkesskadesaker og ved trafikksskader er forsikringsselskapet i henhold til loven pliktet til å dekke dine utgifter til advokat.

Erstatningsrett - kontakt erstatningsadvokat

Erstatningsretten er et omfattende område som fordrer spesialkompetanse. Erstatningsberegning er teknisk og det oppstår ikke så sjelden en rekke kompliserte problemstillinger både i tilknytning til årsakssammenheng og ansvarsgrunnlag. 

Erstatningsadvokater i advokatvurdering.no har høy faglig kompetanse og har erfaring både som representant for skadevolder og skadelidte. Ta gjerne kontakt med oss. Vi tilbyr gratis advokat vurdering av sak eller uforpliktende telefonsamtale. For oss er det trivelig å bli kontakt uansett.

Send oss en henvendelse