Om oss

Advokatvurdering.no er en juridisk informasjonskanal for alle som har befatning med juridiske spørsmål og problemstillinger. Vi tilbyr gratis advokat vurdering av saken.

I kontorfellesskap og samarbeid med andre advokatfirmaer har advokatvurdering.no et formål om å tilby rimelig advokatbistand til folk flest. Advokater tilknyttet advokatvurdering.no har solide kunnskaper innenfor sitt fagområde. Vi er spesialister og har høy faglig kompetanse på de områdene vi tilbyr. Vi legger stor vekt på høy juridisk presisjon, kvalitet og effektivitet, uten å miste det menneskelige aspektet. Vi ønsker samtidig å tilby folk gratis advokatvurderinger som et ledd for avklare rettigheter og plikter. Samt for å vurdere om man har en sak å gå videre med. Vi har fokus på finne gode løsninger.

Vi opplever at folk har et stort informasjonsbehov og håper at denne siden vil være nyttig for alle som har behov for faginnhold og rådgivning ved rettslige tvister / konflikter.

 

Vilkår og forbehold ved bruk av nettsiden

Innholdet på nettsiden er kun anse som en informasjonskanal, og kan ikke ukritisk anvendes. Det er gitt på generelt grunnlag og er ikke nødvendvis direkte anvendelig eller oveførbar til en konkret tvist. Dette gjelder både juridisk fagstoff og praktiske råd i forbindelse med en tvist. Ingen må derfor basere egen rettsstilling ut fra egen fortolkning av innholdet på nettsiden.

Advokater og jurister er dyktige rettsanvendere. Ved løsning av juridiske problemstillinger må rettsanvenderen følger spesielle metoder og prinsipper. Rettsanvendelse består i hovedsak av tre elementer. Faktum må klarlegges. Rettsregelen må klarlegges. Dernest må rettsregelen anvendes på faktum (subsumsjon). Dette viser at man bør være varsom med å konkludere i en konkret sak ut fra juridisk fagstoff som er gitt på generelt grunnlag.    

Først ved rådgivning og bistand fra advokat i en konkret sak ytes faktisk juridisk bistand. Ved oppdragsbekreftelse vil advokaten bli ansvarlig for både rådgivning og bistand i tilknytning til en aktuell tvist. For å unngå rettstap i en tvist, bør således advokat kontaktes og helst i tidlig fase.                 

Rettskilder er de kildene som anses som relevante, og som kan benyttes for å finne gyldige rettslige argumenter. Det er med andre ord alle forhold / faktorer som kan tas i betraktning når det skal fastlegges hva en rettsregel går ut på. Det viktigste eksemplet er den skrevne lov. Høyesterettspraksis er en annen rettskilde. Advokatvurdering.no er ingen rettskilde og du kan derfor ikke henvise til sitater fra siden i din rettslige argumentasjon. 

Siden vedlikeholdes, drives og teksten eies av Advokatfirmaet TDN (Org nr.: 816 916 992) og er underlagt copyright ©.

Personvernerklæring

Når du er i kontakt med oss behandler Advokatfirmaet TDN personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Advokatfirmaet TDN (Org nr.: 816 916 992): 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Informasjon om potensielle klienter. I denne forbindelse behandles kontaktinformasjon og opplysninger i beskrivelsen av saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å ivareta kommersielle hensyn ved vår virksomhet

Dersom det opprettes et oppdrag med et advokatfirma vil den det gjelder motta eget nærmere informasjonskriv om behandlingen av personopplysninger i den konkrete sak. Når det gjelder henvendelser i kontaktskjema gjelder følgende: 

Alle Henvendelser blir slettet umiddelbart etter besvarelsen. Dette gjelder også svarmeldingene. Henvendelser behandles fortløpende og har man ikke mottatt svar innen 2 uker betyr det at henvendelsen er slettet. Meldingene behandles konfidensielt.  

 

Kontakt

Vi tar forbehold om feil på de enkelte sidene og dersom det områder vi kan forbedre oss kan du gjerne sende oss en tilbakemelding til post@advokatvurdering.no.

Send oss en henvendelse