Erstatning ved pasientskade

Har du blitt påført pasientskade som følge av behandlingssvikt på privat eller offentlig sykehus eller legekontor kan du ha krav på pasientskadeerstatning fra NPE (Norsk Pasientskadeerstatning). Krav på erstatning gjelder selv om ingen kan bebreides for behandlingssvikten. Du har rett til å få dekket ditt fulle økonomiske tap. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis vurdering av saken.

Vilkår for erstatning ved pasientskade

Erstatning ved pasientskade stiller som vilkår at skaden du har blitt utsatt for skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller veiledning / oppfølgning. I tillegg må pasientskaden skyldes et av følgende alternativer:

  • Behandlingssvikt
  • Teknisk svikt ved utstyr
  • Smitte eller infeksjon, når dette ikke i hovedsak skyldes pasientens tilstand eller sykdom
  • Vaksinasjon
  • Forhold som medfører erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsregler

Loven åpner for at man i noen tilfeller kan få erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt. Dette gjelder dersom pasientskaden er særlig stor eller særlig uventet.

Erstatningsutmåling ved pasientskade

Dersom du får pasientskaden godkjent har du krav på erstatning. Det neste steget vil være å beregne størrelsen på erstatningen. Utmålingen av erstatning ved pasientskade følger alminnelig erstatningsrett. De vanlige erstatningspostene er:

  • Inntektstap
  • merutgifter
  • hjemmearbeidserstatning
  • menerstatning

Ved utmålingen av erstatning ved pasientskade skal det beregnes for både tap du har lidt (påført tap) og tap du vil få i framtiden (fremtidig tap). Ved lidt tap har du krav på renter og ved beregning av det fremtidige tapet skal du ha erstatning for skatteulempe. Når det gjelder utbetalingen av det fremtidige tapet skal det utbetales som et engangsbeløp.

Erstatning for menerstatning

Menerstatning er et ikke-økonomisk tap som er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Dette betyr at man kan ha rett til menerstatning selv du ikke har hatt et økonomisk tap. Det er krav om at skaden er varig og betydelig. I praksis har man lagt til grunn at varig begrepet som regel er oppfylt når skaden varer i en periode på minst 10 år. Med betydelig har man i praksis lagt til grunn at skaden må gi en medisinsk invaliditet på minst 15 %. Erstatningen for menerstatning er langt på vei standardisert.

Erstatning for Inntektstap

Erstatning for inntektstap skal dekke nettotapet. Ved beregning av tapet foretar man en sammenligning av inntekt med skaden og uten skaden. Det er således differansen som utgjør inntektstapet. Det sentrale er at man skal sitte igjen med det samme disponible beløpet etter at det er gjort fradrag for skatten, som om skaden ikke hadde skjedd. I pasientskade saker har skadelidte gjerne en grunnskade fra før og noen ganger kan det by på utfordringer ved beregning av inntektstapet. Dette gjelder generelt alle erstatningspostene.

Erstatning for arbeid i hjemmet

Erstatningen for tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet skal dekke utgifter som har du har til å få utført dette. Typiske utgifter er tradisjonell husarbeid slik som vask, rengjøring mv. Vedlikehold av boligens ytre og indre del. Hagearbeid, snømåking, pleie og stell av barn osv. Vær oppmerksom på at skadelidte har en taps begrensningsplikt og i praksis må man bidra for å begrense tapet. Dette innebærer at det må skje en omfordeling av arbeidsoppgaver i hjemmet i den grad det er mulig.

Erstatning for utgifter

Erstatning ved pasientskade skal dekke rimelig og nødvendige utgifter du har blitt påført og som vil påløpe i fremtiden. Behandlingsutgifter og transport er vanlige utgifter som kan kreves dekket. I mer alvorlige saker kan det være aktuelt å dekke utgifter til pleie og omsorg, tilpasning og ombygging av bolig. Det er viktig at man søker det offentlige først. Erstatningen skal være et supplement og det er aktuelt å kreve erstatning der det offentlige tilbudet ikke strekker til.

Har man krav på å få dekket utgifter til advokat ved pasientskader?

NPE dekker som hovedregel ikke utgifter til advokat i utredningsfasen når de tar stilling til ansvarsgrunnlaget. Derimot har krav på å få dekket utgifter til advokat når pasientskaden er godkjent og man går i en utmålingsfase. Da har skadelidte krav på å få dekket rimelig og nødvendige utgifter til advokat.

Retthjelpsdekning

I pasientskadesaker kan man klage på vedtak fra NPE til pasientskadenemnda. Dersom du har fått endelig avslag hos pasientskadenemnda kan du ha krav på rettshjelpsdekning. For mange er dette en veldig god ordning da man får dekket en vesentlig del av advokatutgifter. Dette innebærer for mange, en reell mulighet til å anlegge sak for domstolene.

Les nærmere om "fri rettshjelp"

Les nærmere om "rettshjelpsforsikring"

Erstatning ved pasientskade? Trenger du advokat kan du gjerne ta kontakt med oss

Advokatvurdering bistår klienter over hele landet i deres kamp om pasientskadeerstatning. Vi har advokater som er spesialister i erstatning ved pasientskade og har betydelig erfaring og faglig kompetanse. Ta gjerne kontakt med oss en gratis vurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale med advokat. Vi hjelper gjerne til med å utfylle søknad og følger deg gjennom hele prosessen. For oss er det hyggelig å bli kontaktet uansett.

Send oss en henvendelse