Klagefrist i forsikring

Har forsikringsselskapet avslått forsikringskravet ditt helt eller delvis? Da har du en klagefrist på 6 måneder. Retten til forsikringsutbetaling kan være tapt dersom sikrede ikke klager innen klagefristen.

Klagefrist i forsikring

I forsikringsavtaleloven skilles det mellom skadeforsikringer og personforsikringer. Klagefrist ved avslag på forsikring i skadeforsikringer er regulert i forsikringsavtaleloven § 8-5 og i personforsikringer er dette regulert i forsikringsavtaleloven § 18-5. Bestemmelsene er tilnærmet identiske innholdsmessig.

Avslår forsikringsselskapet krav om erstatning helt eller delvis har du 6 måneder på å klage fra det tidspunktet du fikk skriftlig melding om avslaget. Forsikringsselskapet er pliktig til å opplyse om dette i avslaget, som dessuten må angi fristens lengde, hvordan den avbrytes og følgen av at den oversittes.

Hva gjør jeg for å avbryte klagefristen i forsikring?

For å avbryte klagefristen i forsikring må du anlegge sak for domstolen eller klage saken inn til finansklagenemnda. Det er mange som tror at en klage til forsikringsselskapet avbryter fristen. Dette er en misforståelse som fort kan koste deg retten til erstatning. En klage til forsikringsselskapet avbryter ikke fristen med mindre forsikringsselskapet selv har bestemt noe annet. Vær oppmerksom på at denne regelen praktiseres meget strengt i praksis. Oversitter man klagefristen er det lite man kan gjøre. Bestemmelsen er utformet som materiellrettslig foreldelsesregel. Subjektive forhold skal som utgangspunkt ikke tillegges betydning.

Advokat ved forsikringsklage

Før du klager på forsikringen kan det være en fordel å få saken vurdert av advokat først. Advokatvurdering bistår klienter over hele landet med forsikringsklager. Vi har advokater som er spesialister i forsikringsrett og som kjenner forsikringsproduktene meget godt. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering av sak eller en uforpliktende telefonsamtale med advokat. I de fleste forsikringssaker har du også krav på rettshjelpsdekning.

Les nærmere om "rettshjelpsforsikring"

Send oss en henvendelse