Klage på bilkjøp

Skal du klage på bilkjøp er det viktig at du er tidlig ut med å gi beskjed til selgeren om feilen. Du kan tape retten til å klage dersom du venter for lenge. Skal du klage på bilkjøp bør du lese nærmere om hvordan du klager her. Vi tar i mot spørsmål og du kan gjerne ta kontakt med oss for en gratis vurdering av saken. 

Slik klager du på bilkjøp- klage og reklamasjon på bil

For mange er bilkjøp en viktig investering. Dersom man avdekker feil ved bilen må man klage på bilkjøpet til selgeren. Dette gjelder både når du kjøper bil fra forhandler og fra privatpersoner. Når du klager på feil ved bilen sier man gjerne at du reklamerer over forholdet.

Fristen for å klage bilkjøp er relativt strengt. Kjøperen skal innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Dette kaller vi for den relative fristen. Kjøper du bilen fra forhandler / næringsdrivende har du absolutt frist på 5 år fra du overtok bilen. Har du kjøpt bilen fra privatperson gjelder det en absolutt frist på 2 år fra du overtok bilen. Hvis selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro kan du likevel ha rett til å klage selv om du i utgangspunktet skulle være for sent ute. Hvis du har reklamert innenfor både den relative og absolutte fristen sier vi gjerne at du har overholdt reklamasjonsplikten.

Når du klager på bilkjøp fremsetter du i første omgang reklamasjon til selgeren. I utgangspunktet kan dette gjøres enten skriftlig eller muntlig. På grunnet av bevismessig hensyn anbefaler vi at du skriver en skriftlig reklamasjon. I klagen til selgeren bør man gjøre selgeren oppmerksom på at man mener at det foreligger en mangel ved bilen og ber selgeren erkjenner ansvar. I det første reklamasjonsbrevet har man ikke alltid oversikt over hvilke misligholdsbeføyelser man vil gjøre gjeldende eller arten og omfanget av feil/ feilene. Som kjøper må du være oppmerksom på at dette må du følge opp videre innen rimelig.

Klage på bilkjøp – dine rettigheter ved mangel på bilen

Ved klage på bilkjøp kan du gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser. Dersom bilen har mangel utløses det en rekke rettigheter.

Tilbakeholde kjøpesummen helt eller delvis. Du kan holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av mangelen, men ikke mer enn det som vil sikkerhet for kravet. Du kan for eksempel ikke holde tilbake hele kjøpesummen dersom det dreier seg om mindre feil som selgeren kan rette opp relativt enkel.  

Retting og omlevering (avhjelp). Du kan kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Ved bilkjøp er det lite aktuelt med omlevering, derimot er det vanlig at selgeren tilbyr retting.

Prisavslag dersom tingen ikke rettes eller omleveres. Du kan kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

Heving av bilkjøpet. Du kan kreve heving av bilkjøpet dersom mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd. Ved heving av bilkjøpet skal partenes ytelser tilbakeføres. Dvs. at kjøperen får kjøpesummen tilbake og selgeren får tilbake bilen.

Erstatning for tap som følge av mangelen. Du kan kreve erstatning i tillegg til de andre misligholdsbeføyelser. Dette gjelder utgifter og kostnader som du har hatt som følge av mangelen. F.eks verkstedsbesøk, bilberging, sakkyndig mv.

Rettshjelpsdekning ved klage på bilkjøp – dekning av advokatutgifter

Det er mange som ikke er klar over at man har rettshjelpsdekning gjennom bilforsikringen. Ved tvist vedrørende bilen utløses retten til rettshjelpsdekningen. Forsikringsselskapet dekker hele 80 % av dine advokatutgifter. Forsikringssummen er som regel kr. 100.000 eller kr. 80.000.

Advokat ved klage på bilkjøp? – ta gjerne kontakt med biladvokat

Advokatvurdering har betydelig erfaring og høy fagkompetanse i bilsaker. Vi har gode referanser å vise til og fører jevnlig saker for klienter både i forbrukertvistutvalget og for domstolene. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering av sak eller en uforpliktende telefonsamtale med advokat. For oss er det hyggelig at du tar kontakt uansett.

Send oss en henvendelse