Forsikringsrett

Advokatvurdering har forsikringsadvokater som har solid kompetanse innenfor forsikringsrett. Våre forsikringsadvokater har fartstid hos forsikringsselskaper og kjenner selskapenes strategi og saksbehandling godt. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis advokat vurdering av en forsikringsadvokat eller en uforpliktende telefonsamtale. Vi synes det er trivelig å bli kontakt uansatt.  

Forsikringsrett - skadeforsikring og personforsikring

I forsikringsavtaleretten er det vanlig å skille mellom skadeforsikringer og personforsikringer, jfr. forsikringsavtaleloven § 1-1 annet ledd og 10-1 annet ledd første pkt. Personforsikring omfatter tre forsikringstyper, nemlig livsforsikring, ulykkesforsikring, og sykeforsikring. Med skadeforsikring menes forsikring mot skade på eller tap av ting, rettigheter eller andre fordeler, forsikring mot erstatningsansvar eller kostnader og annen forsikring som ikke er personforsikring, jfr. forsikringsavtaleloven § 1-1 annet ledd. 

Forsikringsadvokat - Fagområder

Advokatvurdering har forsikringsadvokater som tilbyr juridisk bistand og rådgivning i alle typer forsikringsrettslige problemstillinger. Våre forsikringsadvokater jobber med mange forskjellige typer forsikringer. Listen ovenfor viser noen eksempler over forsikringssaker våre forsikringsadvokater jobber med.:

  • Avslag på gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, uføreforsikring
  • Avslag på tap av helseattest / loss of license
  • Tvister under bilforsikring. Herunder svik, oppgjør mv.
  • Tvister under båtforsikring. Herunder svik, oppgjør, dekning mv.
  • Forsikringssaker under husforsikring
  • Forsikringssaker under innboforsikring
  • Avslag og nekting av forsikringsutbetaling udnder barneforsikring
  • Erstatning for kritisk sykdom
  • Forsikringstvister under ID-tyveriforsikring
  • Forsikringssaker av større beløp under reiseforsikring

Avslag forsikring - kontakt forsikringsadvokat

Et avslag i en forsikringssak kan være begrunnet med mange forhold. De fleste knytter seg imidlertid til forsikringsvilkårene eller faktum. Forklart på en forståelig måte er en forsikringsavtale en avtale mellom forsikringstaker og et forsikringsselskap om å forsikre en bestemt risiko. Forsikringstaker betaler en premie mot at forsikringsselskapet tar over risikoen dersom en eller flere bestemte begivenheter skulle inntre. Det er forsikringsselskapet som utarbeider forsikringsvilkårene. Det er imidlertid ikke slik at deres fortolkning av vilkårene skal legges til grunn. En forsikringsavtale er en avtale og alminnelige avtalerettslige prinsipper for avtaletolkning gjelder også her.

En forsikringsadvokat vil rask kunne avdekke sakens kjerne. Ved en gratis advokat vurdering av saken vil du få rådgivning og veiledning om du har en sak å gå videre med. Forsikringsadvokaten vil kartlegge sakens faktum og juss. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis advokat vurdering.

Meldefrist og klagefrist i forsikringssaker

Vær oppmerksom på at forsikringsavtaleloven inneholder regler om meldefrist for forsikringskrav. Dersom du venter for lenge med å fremme forsikringskravet overfor forsikringsselskapet, kan du risikere å bli møtt med at kravet er tapt grunnet fristoversittelse. Sikrede har som hovedregel ett år på å melde krav etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, jfr. forsikringsavtaleloven §§ 18-5 og 8-5.

Har du fått et avslag helt eller delvis i en forsikringssak har du i de fleste saker 6 måneder på å klage. For å avbryte klagefristen må du enten sette i verk rettslige skritt eller klage til finansklagenemnda, jfr. forsikringsavtaleloven §§ 18-5 siste ledd og 8-5 siste ledd.

Rettshjelpsdekning - Forsikringsadvokat

I de fleste forsikringssaker kan du ha krav på rettshjelpsdekning. Dette gjelder dersom du har innboforsikring eller faller inn under fri rettshjelpsordningen. Advokatvurdering sørger alltid for å sjekke opp om du har rettshjelpsdekning som kan komme til anvendelse.

forsikringsadvokat - gratis advokatvurdering av sak

Våre forsikringsadvokater fokuserer på gode løsninger for våre klienter og er dyktige forhandlere. I noen saker er det nødvendig med domstolsbehandling og forsikringsadvokaten sørger for at saken gjennomføres med høy juridisk presisjon, kvalitet og profesjonalitet.

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis advokat vurdering av saken eller kontakt oss på telefon for en uforpliktende telefonsamtale. Vi synes det er trivelig å bli kontaktet uansett.

Send oss en henvendelse

Saker våre forsikringsadvoakter arbeider med forsikringsrett

Avslag forsikringsutbetaling

Loss of license for piloter - avslag forsikringsutbetaling

Loss of license for sjømenn - avslag forsikringsutbetaling

Loss of license for kabinansatte - avslag forsikringsutbetaling

Anklaget for svik i forsikringsoppgjør

Svik ved tegning av forsikring

Tvist under forsikringsoppgjør

Forsikringsvedtak om dekning

Personskade ved trafikkskade og yrkesskade

Karenstid og karensklausuer

Uføreforsikring og uførekapital - avslag forsikringskrav

Ulykkesforsikring - avslag forsikringsutbetaling

Kritisk sykdom - mottatt avslag forsikringsvedtak

Barneforsikring - klage på forsikringsoppgjør

Ansvarsforsikring - kontraktsansvar

Profesjonsforsikring

Rettshjelpsforsikring