Fri rettshjelp

De fleste av oss vil før eller senere oppleve å komme opp i en situasjon der vi har behov for advokatbistand. Fri rettshjelp er en offentlig støtteordning med formål å sikre at personer som ikke har nødvendig økonomi eller midler får advokatbistand. Dette vil typisk være trygdede, arbeidsledige, sosialklienter, og andre svakerestilte grupper. Dersom du får innvilget fri rettshjelp vil det innebære at staten helt eller delvis dekker kostnader til nødvendig advokatbistand. Ta gjerne kontakt med oss og du vil få en rask tilbakemelding av en advokat om du har krav på fri rettshjelp. 

Fri rettshjelp – hva dekker fri rettshjelp?

Hva dekker egentlig fri rettshjelp er det mange som lurer på. Fri rettshjelp omfatter fritt rettsråd eller fri sakførsel. Med fritt rettsråd sikter vi til juridisk rådgivning og bistand fra en advokat utenfor rettssak. Dette vil typisk være advokatbistand til å fremme eller bestride diverse krav. Det kan også være advokatbistand i forbindelse med klagesaker. Fri sakførsel er fri rettshjelp i saker som går for domstolene. Fri rettshjelp gjelder uavhengig om du er saksøker eller saksøkt. Du får med andre ord støtte til å føre en rettssak for domstolene.  

Hva er vilkårene for å få innvilget fri rettshjelp? – Inntekt og formue

Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp er fastsatt til kr. 246.000 for enslige. For ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi er inntektsgrensen kr. 369.000. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr. 100.000, jfr. rettshjelpsforskriften § 1-1.

Det finnes imidlertid unntak i rettshjelpsloven der du kan få fri rettshjelp selv om du ikke oppfyller de økonomiske vilkårene.

Saker der du har krav på fri rettshjelp uavhengig av egen inntekt og formue 

I enkelte sakstyper har stortinget bestemt at du har krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Det gjelder for eksempel for den som er part i en rekke typer barnevernssaker eller saker der voldsofre krever erstatning fra gjerningspersonen. Til personer som har vært utsatt for seksualforbrytelser, tvangsekteskap, menneskesmugling, for å vurdere forhold av betydning for anmeldelse.

Det er et omfattende regelverk som kan være vanskelig å forstå. Lurer du på om din sak faller inn under fri rettshjelpsordningen kan du gjerne ta kontakt med oss. En av våre advokater vil gi deg en rask tilbakemelding og avklaring uten kostnader.

Hvordan går jeg frem for å søke om fri rettshjelp?

Krav om fri rettshjelp skjer ikke automatisk. Du må sende søknad til fylkesmannen i fylket ditt for å få fri rettshjelp. Regelverket om fri rettshjelp er til dels kompliserte og noen ganger kan det være vanskelig å vite hvordan man går frem for å få fri rettshjelp.

Lurer du på om du oppfyller de økonomiske vilkårene eller om saken faller inn under fri rettshjelp kan du gjerne ta kontakt med oss. Vi søker om fri rettshjelp på dine vegne og ordner med papirarbeidet. Vi tilbyr gratis advokat vurdering.

Send oss en henvendelse