Erstatning ved trafikkskade

Erstatning ved trafikkskade fremmes overfor forsikringsselskapet til bilen. Har du blitt påført personskade i en trafikkulykke har du krav på erstatning uavhengig av skyld. Du har krav å få erstattet ditt fulle økonomiske tap. Erstatningen skal utmåles individuelt og du har rett til rimelig og nødvendig juridisk bistand. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering av sak.

Erstatning ved trafikkskade

Erstatningsansvaret for motorkjøretøy reguleres av bilansvarsloven. I Norge har alle motorkjøretøy et objektivt ansvar for skade den påfører ting og person. Alle eiere av motorkjøretøy er pålagt å tegne en ansvarsforsikring. Når vi snakker om objektivt ansvar mener vi at det ikke er krav om at det må påvises skyld. Du har rett til erstatning uavhengig om noen kan klandres for trafikkulykken.

La oss tenke oss følgende eksempel:

Kari er utdannet mekaniker og er i full jobb. Hun er gift og mor til to små barn. Kari er en sprek dame og har ingen sykdommer eller skade fra før. En dag da Kari var på vei til å hente barna fra fotballtrening blir hun utsatt for en trafikkulykke. Det var en lastebil som ikke overholdt vikeplikten og Kari ble påført personskade som følge av trafikkulykken. Kari ønsker å fremme erstatningskrav. Hun har krav på erstatning ved trafikkskade, men hva skal hun gjøre? hvordan går hun frem? Og hva slags erstatning har hun krav på?

Hva må Kari gjøre for å fremme krav om erstatning ved trafikkskade?

Kari må fremme erstatningskravet mot forsikringsselskapet. I startfasen er det vanlig at Kari forholder seg til sitt eget forsikringsselskap. Det er viktig at Kari i skademeldingen opplyser at hun er påført personskade. I praksis vil ansvarlig selskap (I dette tilfellet lastebilen sitt selskap) etter hvert overta personskadesaken.

Erstatning for merutgifter

For det første har Kari krav på å få dekket merutgifter som følge av trafikkskaden. Typiske utgifter det kan være aktuelt for Kari å kreve erstatning for er behandlingsutgifter (medisin, konsultasjon mv), transportutgifter, utvidet pleie og omsorgsbehov, tilpasning/ ombygging av bolig, utstyr og hjelpetiltak mv. Kari skal ha dekket lidt tap og dersom utgiften også vil påløpe i fremtiden må det utmåles erstatning for fremtidig tap.

Erstatning for inntektstap

Dersom Kari som følge av trafikkskaden påføres inntektstap kan hun kreve dette dekket. Kari tjener under 6 G og det første skadeåret har hun ikke hatt noe inntektstap da både NAV og arbeidsgiveren dekker hennes inntektstap i sykepengerperioden. Hadde Kari derimot tjent mer enn 6 G ville hun hatt et inntektstap. Selv om Kari tjener under 6 G kan hun likevel ha lidt et inntektstap. Dette kan være knyttet til overtidsarbeid, bonus, vaktordninger, turnus mv. Dersom Kari etter ett år fortsatt er 100 % sykemeldt må hun over i arbeidsavklaringspenger som utgjør 66 % av lønnsgrunnlaget til Kari. Hun lider således et økonomisk tap og har krav på å få dekket inntektstapet. Skulle Kari være så uheldig at hun bli varig ufør har hun krav på å få erstatning for fremtidig inntektstap.

Erstatning for menerstatning

Kari har som følge av trafikkskaden blitt påført varig medisinsk invaliditet. Hjemmelen for å kreve menerstatning er skadeerstatningsloven § 3-2. For at Kari skal ha rett til menerstatning er det et vilkår om at hun har minst 15 % varig medisinsk invaliditet. Menerstatning er et ikke-økonomisk tap som skal kompensere for tapt livsutfoldelse. Dette kommer godt med for Kari som har fått mye av livskvaliteten ødelagt som følge av trafikkskaden.

Erstatning for tap av evnen til å utføre hjemmearbeid (hjemmearbeidserstatning)

Kari har to barn og som følge av trafikkskaden har hun fått nedsatt funksjonsevne og kan ikke lenger utføre arbeid i hjemmet i samme grad som før. Hun har da krav på at det utmåles en erstatning for tap av evnen til å utføre hjemmearbeid. Herunder f.eks tradisjonelt husarbeid, vedlikehold av bolig, pass og stell av barn osv. Dersom skaden er varig skal det også utmåles et fremtidig tap.

Erstatning for oppreisning

Hjemmelen for å kreve oppreisning ved trafikkskade er skadeerstatningsloven § 3-5. For at Kari skal ha krav på oppreisning må lastebilsjåføren ha opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Krav om oppreisning kan fremmes direkte overfor forsikringsselskapet. Dette er et ikke-økonomisk tap og er en form for erstatning for tort og svie.

Har Kari krav på å få dekket advokatutgifter?

Kari forstår lite av personskadeerstatningen og trenger advokatbistand. Dette har hun krav på og det følger direkte av skadeerstatningsloven § 3-1. Kari har krav på å få dekket rimelig og nødvendige utgifter til juridisk bistand fra advokat. Forsikringsselskapet dekker således Kari sine advokatutgifter.

Erstatning ved trafikkskade – advokatbistand

Advokatvurdering bistår flere som er i samme situasjon som Kari. Vi har advokater som har betydelig erfaring og høy faglig kompetanse i trafikkskadesaker. De Kari vi representerer oppnår som regel høyere erstatning og vi ivaretar klientenes interesser gjennom hele erstatningsoppgjøret. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis vurdering av sak eller en uforpliktende telefonsamtale med advokat. For oss er det trivelig å bli kontaktet uansett.

Send oss en henvendelse