Årsakssammenheng ved personskade

Publisert 25.05 2016

Vi har advokater som har omfattende erfaring og høy faglig kompetanse i personskadesaker. Denne artikkelen omhandler rettslige utgangspunkter ved årsakssammenheng.

Årsakssammenheng ved personskade

Krav om erstatning er betinget av at det foreligger årsakssammeheng, som er et av grunnvilkårene I norsk erstatningsrett er det tre grunnvilkår som må være oppfylt før noen kan bli erstatningsansvarlig. Det må foreligge ansvarsgrunnlag, adekvat årsakssammenheng, og økonomisk tap.

Betingelseslæren som utgangspunkt

Utgangspunktet for vurderingen av årsakssammenheng ved personskadeerstatning er betingelseslæren, jfr. P-pilledommen II (Rt. 1992.64) der høyesterett uttaler følgende:

”årsakskravet mellom en handling eller unnlatelse og en skade er vanligvis oppfylt dersom skaden ikke ville ha skjedd om handlingen eller unnlatelsen tenkes borte. Handlingen eller unnlatelsen er da en nødvendig betingelse for at skaden inntrer”.

Dersom ansvarshendelsen har vært en nødvendig betingelse for skaden eller tapet er kravet til årsakssammenheng oppfylt. Betingelseslæren suppleres av prinsippet om at man må "ta skadelidte som har er" - det såkalte sårbarhetsprinsippet. I overført betydning betyr dette at det er skadevolder som har risikoen for skadelidtes sårbarhet. Det skilles da ikke mellom psykisk og fysisk sårbarhet.

Unntak fra utgangspunktene

Fra disse to rettslige utgangspunktene som beskrevet ovenfor er det to unntak som er verdt å merke seg.

unntak 1 - Uvesentlighetslæren

Et erstatningsansvar for skadevolder forutsetter at ansvarshendelsen ” har vært så vidt vesentlig i årsaksbildet at det er naturlig å knytte ansvar til den”, jfr. P-pilledommen II (Rt. 1992.64). En minimal innsats i årsakskjeden fra ansvarshendelsen vil medfører at det ikke vil være naturlig å knytte ansvar til den. Dette omtales gjerne som "tuen som velter lasset" hvoravet ansvarshendelsen er "tuen".

unntak 2 - Adekvans

Læren om adekvans inviterer til en bred interesseavveining. Hvorav momenter som har relevans er bl.a. om skaden eller tapet er upåregnelig, fremstår som fjernt og avledet osv. Det er normalt å omtale denne delen som rettslig årsakssammenheng.

Spesialisterklæring

I praksis vil normalt partene bli enige om en spesialist som kan utarbeide en spesialisterklæring som vurderer en rekke forhold, deriblant også kravet om årsakssammenheng.

Advokat ved personskade - gratis vurdering

Advokatvurdering har advokater som har arbeidet mange år som personskadeadvokat både for forsikringsselskaper og for skadelidte. Vi kjenner derfor godt til selskapenes strategi og saksbehandling. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis advokat vurdering av sak eller uforpliktende telefonsamtale.

 

Send oss en henvendelse