Fusk ved eksamen

Publisert 25.05 2016

Når skolen har reist sak om fusk har du en rekke rettigheter. Ta gjerne kontakt med advokatvurdering for gratis advokat vurdering. Vi gir deg juridisk rådgivning om hvordan du skal forholde deg videre i saken.

Dine rettigheter i fuskesaker

En av dine viktigste rettigheter er retten til innsyn i sakens dokumenter. I tillegg har du rett til advokatbistand på skolens regning fra det tidspunktet sak om fusk er reist. I fuskesaker har du alltid anledning til å komme med uttalelser. Som regel innkaller skolen deg til et møte før sak om fusk ved eksamen reises. Vedtak om fusk er et enkelt vedtak og forvaltningsrettslige prinsipper gjelder.

Følgene av fusk ved eksamen

Følgene av et vedtak om annullering og utestenging kan være skjebnesvanger og inngripende for den som rammes. Dette gjelder både faktiske og rettslige konsekvenser. Foruten et økonomisk tap, vil et fusk-stempel for mange oppleves som sterkt vanærende. De omdømmessige følger kan være tungt å bære. Samtidig kan studenten også risikere karrieremessige hindringer som for eksempel ved at potensielle arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner blir kjent med forholdet.

Beviskravet i fuskesaker

Beviskravet i fuskesaker strengt. I henhold rettspraksis kreves det klar sannsynlighetsovervekt ved bevisvurderingen

Bør jeg ta kontakt med advokat i fuskesaker?

Fusk er en alvorlig anklagelse overfor eleven. Advokatvurdering anbefaler at du tar kontakt med advokat. En advokat vil rask kunne kartlegge sakens faktiske så vel som rettslige sider. Skolen er uansett pliktig til å dekke rimelig og nødvendig utgifter til juridisk bistand for eleven.

Fusk ved eksamen - kontakt advokat

Har du fått varsel om mistanke om fusk, eller har skolen opprettet fuskesak bør du ta kontakt med advokat så snart som mulig. Advokatvurdering har dyktige advokater i skolerett med høy faglig kompetanse som vil gi deg rask tilbakemelding. Ta gjerne kontakt med oss.

Send oss en henvendelse