Rett til erstatning ved trafikkulykke

Publisert 18.08 2016

Har du blitt utsatt for trafikkulykke? Da har du krav på erstatning. Rett til erstatning ved trafikkulykke er lovregulert og advokatutgifter dekkes av forsikringsselskapet. Ta gjerne kontakt for en gratis advokat vurdering.

Rett til erstatning ved trafikkulykke

Bilansvarsloven regulerer erstatningsansvaret for motorkjøretøy. I Norge er det påbudt med ansvarsforskring på motorkjøretøy. Alle bileiere må tegne en ansvarsforsikring. Ansvaret for motorkjøretøy er objektivt. Dvs. at man har krav på erstatning selv om ingen er skyld i trafikkulykken.

Hva kan jeg kreve i erstatning ved trafikkulykke?

Erstatningsutmålingen ved trafikkulykke reguleres av skadeerstatningsloven § 3-1. Det fremgår av bestemmelsen at: "erstatning for skade på person skal dekke lidt skade, tap i framtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden"

Utgangspunktet er at skadelidte skal ha dekket sitt fulle økonomiske tap.Etter skadeerstatningsloven § 3-2 kan du også ha krav på menerstatning som skal dekke tapt livsutfoldelse, jfr. skadeerstatningsloven § 3-2.

Her er oversikten over erstatningsposter som må vurderes ved erstatningsutmålingen.:

  • Lidt og fremtidig merutgifter - Dette er utgifter til behandling, ombygging av bolig, medisiner osv.
  • Menerstatning - kompensasjon for tapt livsutfoldelse
  • Hjemmearbeidserstatning- dette gjelder tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet
  • Lidt og fremtidig inntektstap - dette gjelder ervervsevnen din og tapt inntekt 
  • Forsørgertapserstatning - aktuelt dersom skadelidte dør og vedkommende var forsørger
  • Oppreisning - gjelder erstatning for tort og svie

Rett til gratis advokat ved trafikkulykke

Erstatning ved trafikkulykke skal også kompensere for rimelig og nødvendig advokatbistand for skadelidte. Dvs. at du har krav på å få dekket utgifter til advokat. Personskadeerstatning er et komplisert område og for mange skadelidte er dette en utfordring. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål som du lurer på.

Erstatning ved trafikkulykke? - kontakt advokat

Advokatvurdering har advokater med solid erfaring og kompetanse på personskadeerstatning. Våre advokater har arbeidet hos forsikringsselskaper og kjenner godt til saksbehandlingen. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis advokat vurdering eller en uforpliktende telefonsamtale. Vi synes det er trivelig å bli kontaktet uansett.

 

Send oss en henvendelse